Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności sklepu protect-easeeurope.com - obowiązuje od 01.01.2019 r.

Definicje.
Polityka prywatności - niniejsza polityka prywatności.
Sprzedawca - Firma P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 60-112 Poznań, ul. Kościańska 31/1, NIP 779-00-01-108, REGON 630016602
Administrator - powołany administrator danych osobowych przez Sprzedawcę.
Operator płatności – podmiot realizujący obsługę płatności internetowych na rzecz Sprzedawcy.
Sklep - Strona internetowa prowadzona pod adresem http://protect-easeeurope.com
Kupujący - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw. 
Domena - Adres internetowy wskazujący na stronę wizytówki Kupującego.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO,tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej"RODO"), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144,poz. 1204, ze zm.).
3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym. 
4. Sprzedawca chroni dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Kupujący decydując się na korzystanie z Sklepu zgadza się, aby jego dane były przetwarzane przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca przetwarzając dane operuje tylko i wyłącznie na danych które są niezbędne do realizacji celów dostępu do wszystkich zasobów Sklepu wybranych dla Kupującego.

Podstawa prawna przetwarzania danych
1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Sklepie przez Sprzedawcę na zasadzie dobrowolności.
2. Podstawą przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych zbieranych w trakcie rejestracji Kupującego w Sklepie jest artykuł 6 punkt 1 podpunkt"a" RODO, czyli - zgoda Kupującego na przetwarzanie danych, która jest udzielona przed założeniem konta w Sklepie. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez zaznaczenie pól typu "checkbox" w formularzu rejestracyjnym przy Polityce Prywatności oraz Regulaminie.
3. Podstawą przetwarzania przez Sprzedawcę adresu E-mail i numerów telefonów Kupującego w celu przesyłania powiadomień jest artykuł 6 punkt 1 podpunkt"a" RODO, czyli - zgoda Kupującego udzielona poprzez interakcję ze Sklepem.
4. Podstawą przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych zbieranych w trakcie korzystania przez Kupującego ze Sklepu jest artykuł 6 punkt 1 podpunkt"b" RODO, czyli - podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy i konieczność realizacji umowy przez Sprzedawcę na rzecz danego Kupującego.
5. Sprzedawca przetwarza również dane osobowe które zostały dobrowolnie podane przez Kupującego oraz także te które zostały zebrane w sposób automatyczny zgodnie z artykułem 6 punkt 1 podpunkt "f" RODO, czyli - ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Sprzedawcę, a w szczególności w celu automatycznego prezentowania zgromadzonych danych w odniesieniu do geolokalizacji, marketingu bezpośredniego produktów, towarów i usług, personalizacji, optymalizacji i usprawnienia dostępnych funkcji Sklepu, tworzenia i statystyk dowolnego działu. Sprzedawca oświadcza, że przetwarzanie wymienionych danych nie będzie naruszać praw i wolności osób, których zebrane dane dotyczą.
6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe do momentu kiedy Kupujący nie wystąpi do Sprzedawcy o całkowite zaprzestanie przetwarzania danych (np. :usunięcie konta) lub o chwilowe zaniechanie przetwarzania danych - w całym Sklepie Sprzedawcy.
7. Przetworzone dane osobowe przez Sprzedawcę dotyczące składania zamówień przez Kupującego będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa jako "termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży". Ze względu na konieczność wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązku natury podatkowej oraz księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakupu oferowanych Towarów.
8. Dane osobowe Kupującego niezbędne do wypełnienia obowiązku reklamacji będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
9. Dane osobowe wykorzystane do celu kontaktu z Sprzedawcą będą przetwarzane od momentu rozpoczęcia kontakt do jego zakończenia. Sprzedawca będzie archiwizował dane przez okres 3 lat od momentu ustania kontaktu Kupującego z Sprzedawcą.Celem archiwizacji jest koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu wzwiązku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Cel, zakres zbierania danych, odbiorcy danych
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Sprzedawcę wynikają ze zgody Kupującego lub przepisów prawa oraz są potwierdzone świadomymi decyzjami podejmowanymi przez Kupującego.
2. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
2.1. W sposób rzetelny i zgodny z prawem oraz w sposób całkowicie przejrzysty dla osoby, której przetwarzane dane dotyczą.
2.2. W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
2.3. Prawidłowo, a w przypadku stwierdzenia potrzeby są uaktualniane przez Sprzedawcę.
2.4. W formie umożliwiającej identyfikację osoby, której zebrane i przetwarzane dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
2.5. W sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przednie uprawnionym przetwarzaniem lub przypadkową utratą, zniszczeniem,uszkodzeniem.
2.6. Z zachowaniem należytej staranności przy doborze przez Sprzedawcę podmiotu świadczącego usługę przechowywania zgromadzonych danych.
3. Kupujący podaje następujące dane osobowe:
3.1. W procesie zakładania konta  : adres E-mail, imię, nazwisko, telefon oraz adres Kupującego.
3.2. W procesie zakładania konta firmowego : adres E-mail, nazwa Kupującego,adres, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej, numer NIP. 
4. Sprzedawca będzie przetwarzał podane dane osobowe w celu :
4.1. Realizacji zamówień produktów, towarów lub usług.
4.2. Realizacji zakresu świadczonej umowy o ile takowa została zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
4.3. Dokonania rozliczeń pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą
4.4. Przyjęcia złożonej reklamacji.
4.5. Podjęcia niezbędnych działań przed, w trakcie oraz po zawarciu umowy na żądanie Kupującego.
5. Odbiorcy danych osobowych Sprzedawcy:
5.1. Pracownicy.
5.2. Wszelkie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5.3. Wszelkie podmioty które zawarły umowy ze Sprzedawcą celem świadczenia usług które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.
6. Podmioty, którym Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych osobowych Kupującego na mocy odrębnej umowy, są zobowiązane do przestrzegania wszelkich zasad poufności i bezpieczeństwa udostępnionych danych. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby podmioty przetwarzały dane w sposób rzetelny i nie dopuszczały do ich udostępniania osobom nieuprawnionym. 
7. Sprzedawca na życzenie Kupującego udostępni informację o podmiocie któremu powierzył przetwarzanie danych.

Prawa Kupującego.
1. Kupujący poprzez proces udostępnienia danych osobowych otrzymuje następujące prawa:
1.1. Prawo dostępu do zgromadzonych wszystkich danych.
1.2. Prawo do wstrzymania procesu przetwarzania danych.
1.3. Prawo do usunięcia wszelkich danych osobowych.
1.4. Prawo do ograniczenia procesu przetwarzania danych.
1.5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
1.6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Prawo dostępu do zgromadzonych wszystkich danych.
Kupujący ma prawo uzyskać dostęp do wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Sklepie przez Sprzedawcę. Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt. Po otrzymaniu wniosku Sprzedawca udostępni zgromadzone dane w terminie ustawowym. 
3. Prawo do wstrzymania procesu przetwarzania danych.
Kupujący ma prawo wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o wstrzymanie procesu przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Sklepie przez Sprzedawcę.Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt. Po otrzymaniu wniosku Sprzedawca wstrzyma proces przetwarzania danych w terminie ustawowym. 
4. Prawo do usunięcia wszelkich danych osobowych.
Kupujący ma prawo wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o usunięcie wszelkich danych osobowych zgromadzonych w Sklepie przez Sprzedawcę. Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt. Po otrzymaniu wniosku Sprzedawca usunie wszystkie dane zgromadzone w Sklepie w terminie ustawowym. 
5. Prawo do ograniczenia procesu przetwarzania danych.
Kupujący ma prawo wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Sklepie przez Sprzedawcę.Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail, który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt z zakresem ograniczenia jaki Sprzedawca ma nałożyć na przetwarzane dane. Po otrzymaniu wniosku Sprzedawca ograniczy przetwarzanie zgromadzonych danych w Sklepie w terminie ustawowym. 
6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Kupujący ma prawo wystąpić do Sprzedawcy ze sprzeciwem odnośnie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Sklepie przez Sprzedawcę. Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt. Po otrzymaniu wniosku Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania zgromadzonych danych w Sklepie w terminie ustawowym.
7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kupujący ma prawo złożyć skargę na Sprzedawcę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Sprzedawca wyłączą swoje działania dotyczące nadsyłanych wniosków z adresów które nie są zarejestrowane oraz nadsyłanych poprzez formularz kontaktowy bez wcześniejszego zalogowania do konta Kupującego. 

Kontakt z administratorem danych osobowych
1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę zwanym dalej Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@protecy-easeeurope.com lub pod adresem pocztowym Administrator Danych P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o. ul. Kościańska 31/1, 60-112 Poznań.

Zabezpieczenia
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona jest odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Administrator nie dokonuje przetwarzania danych wrażliwych.
3. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Administrator stosuje dostępne metody szyfrowania danych aby zabezpieczyć dane osobowe przez wglądem osób niepowołanych lub kradzieżą.

Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca współpracuje z podmiotami trzecimi w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu  - narzędzie dośledzenia danych : Google Analytics (www.google.com/analytics/), narzędzie do geolokalizacji Użytkowników : Google Maps.
2. Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych a w szczególności jego bezpieczeństwa.


kopiowanie materiałów i opisów zabronione.